Het Plan

Gegevens Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):


Naam

Stichting Ile de Mar, Sénégal

Fiscaal nummer
8184.71.268

Contactgegevens
Stichting Ile de Mar
Cortenstraat 3
6211HT Maastricht

Website
www.zegaaneenschoolbouwen.nl
www.iledemar.nl

E-mail
info@iledemar.nl

Telefoon
vast 043-3500431
gsm Mique 06-51828977
gsm Henk 06-22932290

Bankgegevens
ABN AMRO bank Maastricht: rek.nr. NL29ABNA0443031533
t.n.v. Stichting Ile de Mar Sénégal
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL29ABNA0443031533

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
Voorzitter Henk C. Berghauser Pont
Penningmeester Mique E. Eggermont
Secretaris Herman A. M. Geertman

Beleidsplan

Plannen 2016 – 2020

  • Het bouwen en renoveren van klaslokalen en sanitaire voorzieningen voor kleuter –en lagere scholen in de 4 dorpen op het eiland Ile de Mar.
  • Opzetten en uitbouwen van een studiefonds t.b.v. getalenteerde leerlingen die na het Collège d'Enseignement Moyen CEM willen studeren op het Lyceum. De beurzen voor de studie op het lyceum zullen voor 3 jaren worden toegekend zodat de leerlingen het lyceum met een diploma kunnen afronden.
  • Bouwen van een opslag / magazijnruimte voor het CEM zodat alle lokaalruimten kunnen worden gebruikt.
  • In overleg met Inspectie van onderwijs zoeken naar oplossingen voor het capaciteitsprobleem van het Collège d'Enseignement Moyen (CEM). De toestroom van leerlingen op het CEM is zo groot dat al na 7 jaar een tekort aan leraren en lokaalruimte is ontstaan.
  • Opzetten van een tweede College (CEM) en oprichting van een Lyceum op île de Mar, zodat leerlingen hun middelbare schoolopleiding op het eiland kunnen afronden.
  • Vervolgonderwijs: Eilandbewoners en Stichting île de Mar willen streven naar een beroepsopleiding op het eiland om voor alle jongeren een aansluiting te creëren, die leidt tot een mogelijkheid om in het levensonderhoud te gaan voorzien na het behalen van een vakdiploma.
  • Bezoeken en kennisuitwisseling leerlingen Sophianum te Gulpen en het CEM Ile de Mar in Sénégal.

Door de eilandsraad, “Cellule pour le Développement de l’Ile de Mar” (CDIM) is aan Stichting Ile de Mar het verzoek gedaan om te helpen bij het uitvoeren van bovengenoemde plannen op het eiland. Stichting Ile de Mar wil de komende jaren in overleg en samenwerking met alle betrokkenen hier invulling aan geven.

Werk van de stichting
Hierbij verwijzen we naar de rubriek “Nieuws

Werving van fondsen
Aanschrijven van (potentiële) donateurs, bedrijven, instellingen en stichtingen;
Organiseren van acties, veilingen, markten, sponsordiners, etc;
Aanvragen van subsidies.

Beheer en besteding van middelen
Met financiële steun van donateurs, bedrijven, instellingen en de bijdragen van het NCDO is het gelukt om de bouw van de middelbare school “Collège d'Enseignement Moyen” op het eiland île de Mar te realiseren. In de periode 2007 – 2011 zijn 12 klaslokalen, waaronder een computerlokaal en een bibliotheek en een gebouw voor administratie inclusief toiletten gebouwd.
Samen met alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam zijn we trots op het resultaat.

In 2011 is een klaslokaal van de openbare lagere school in Mar Lodj herbouwd. Dit gebouw was omstreeks 1960 als eerste dorpsschooltje voor lager onderwijs in gebruik genomen.
De feestelijke opening van het nieuwe klaslokaal (in oorspronkelijke bouwstijl) is tijdens het bezoek van de leerlingen van het Sophianum in mei 2012 georganiseerd.
“Het eerste monument op het eiland”!

In 2012 hebben we 3 lokalen gebouwd voor de kleuterschool in Mar Fafaco. In april 2013, tijdens alweer het 3e bezoek van een groep leerlingen van het Sophianum heeft de opening van de school voor de kleintjes plaats gevonden.

In 2013 is de start gemaakt om in Mar Fafaco een tweede lagere school te stichten. In overleg met de bevolking en de Inspectie van Onderwijs zijn plannen gemaakt en de rechten verkregen om een nieuwe lagere school te bouwen. Eind 2013 kon de eerste steen worden gelegd en is met de bouw gestart. Door de Inspectie van Onderwijs werd toegezegd dat met ingang van het schooljaar 2014-2015 een directeur en leraar zou worden aangesteld. Tijdens het jaarlijkse bezoek van de leerlingen van de partenair school Sophianum eind april 2014, zijn de gebouwen opgeleverd en overgedragen aan de bevolking.
In oktober 2014 tijdens een bezoek van de Inspecteur van Onderwijs, Momamadou Bâ is de nieuwe directeur Mamadou Ngor Diome voorgesteld en zijn de eerste groepen leerlingen aangemeld en de lessen begonnen.

Gedurende datzelfde jaar 2013 is ook gestart met de opzet van het studiefonds en de rekrutering van de commissie studiefonds “Ile de Mar”. De eerste studiebeurzen zijn in april 2014 toegekend aan 7 getalenteerde lyceum leerlingen voor een periode van 3 jaren.

CEM-Lyceum Ile de Mar:
In 2015 zijn de voorbereidingen getroffen om op het eiland een lyceum te stichten. De Inspectie van Onderwijs heeft In het tweede kwartaal 2016 groen licht gegeven voor de realisatie van een CEM-Lycee op Ile de Mar. Vervolgens kon de 1e fase van het project verder voorbereid worden en de aannemer is in mei 2016 met de bouwwerkzaamheden van 3 klaslokalen (1 t/m 3) en sanitaire voorziening begonnen. De oplevering heeft plaats gevonden in augustus, zodat met ingang van het schooljaar 2016-2017, in oktober het Lyceum met 2 parallelle klassen van start kan gaan.

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting zijn onbezoldigd.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan “ontwikkelings relevante” projecten op het eiland Ile de Mar in Sénégal. Deze projecten worden gekenmerkt door een structurele en duurzame aanpak, die gericht is op de verbetering van de levensomstandigheden (basisbehoeften) van de bevolking en bijdragen aan de economische en sociale verzelfstandiging van de doelgroep, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Verslag uitgeoefende activiteiten
Inhoudelijk jaarverslag 2016
Hierbij verwijzen we naar “beheer en besteding van middelen” hierboven en de rubriek “Nieuws” op deze website.

Financiële verantwoording 2016
Stichting île de Mar, Sénégal

Balanssamenstelling

Debet 31-12-2016
31-12-201
Kassaldo € 737,09 € 273,11
Bank € 14.657,33 € 2.472,51
Bankdeposito € 10.000,00 € 30.000,00
Debiteuren € 0 € 0
Totaal € 25.394,42 € 32.745,62
     
Credit 31-12-2016
31-12-2015
Studiefonds € 0 € 0
Crediteuren € 0 € 0
Kapitaal (algemene reserve) € 25.394,42 € 32.745,62
Totaal € 25.394,42 € 32.745,62


Resutaat uit stichting

Resultaat 2016: € -7.351

Kosten en baten rekening (01-01-2016 t/m 31-12-2016)

Bouwkosten € 24.439   Donateurs € 5.867
Schoolartikelen, bibliotheek € 3.867   Giften instellingen € 15.525
Sport tournooi € 0   Sponsoren € 0
Studie bijdragen € 4.308   Studiefonds € 4.384
Onkosten & begeleiding € 1.147   Acties € 2.579
Bankkosten € 460   Diverse baten € 55
Transportkosten € 437      
Algemene kosten € 1.104      
Resultaat       € 7.351
  € 35.761     € 35.761