Het Plan

<< terug naar nieuwsoverzicht

“Ze hebben de school gebouwd!”
Januari 2011

Alweer 3 jaar geleden heeft Stichting île de Mar samen met de inwoners van het gelijknamige eiland het initiatief genomen om op Île de Mar in Sénégal een middelbare school te gaan bouwen.

Met jullie financiële steun en de bijdrage van het NCDO is het gelukt om in 3 etappes de bouw van de middelbare school op het eiland île de Mar te realiseren. Namens alle leerlingen, hun ouders en het lerarenteam willen we jullie daarvoor hartelijk bedanken. We kunnen samen trots zijn op het resultaat.


Schoolgebouw CEM Ile de Mar

Bij aanvang van het schooljaar 2010-2011 hebben zich 122 nieuwe leerlingen aangemeld voor het Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Ile de Mar. Inmiddels wordt er op de middelbare school CEM Ile de Mar door 14 leraren les gegeven aan ruim 350 leerlingen. Voor de derde fase, uitgevoerd in 2010, stonden de volgende zaken op het programma:

 • Inrichting van klaslokalen voor Informatie Technologie en de e-bibliotheek.
 • Workshops leraren en leerlingen voor het werken met de computer XO 1.5
 • Bouw van de muur en inrichting van het schoolterrein.
 • Start kennisuitwisseling CEM Ile de Mar en Sophianum Gulpen-Nijswiller.
Bezoek november 2010
In november is door twee “delegaties” o.l.v. Henk Berghauser Pont een werkbezoek gebracht aan het CEM op Ile de Mar. 1. De delegatie “Openwijs” One Laptop Per Child (OLPC) en 2. Bezoek van leraren en leerlingen Sophianum, mogelijk gemaakt door de Rotaryclub Gulpen-Vaals. De werkbezoeken hadden tot doel om aan de 3e fase van het project verder invulling te geven.

De eerste dagen in Dakar zijn door Henk benut om met personen en instanties in contact te treden over de uitvoering van de 3e fase. Aan Andre Sonko (oud Minister van Onderwijs) werd gevraagd acties te ondernemen om een vrijgeleide van het Ministerie van Budget te krijgen t.b.v. de container met schoolspullen, die vanuit Nederland onderweg is. Met de  Nederlandse Ambassadeur in Dakar, Gerben de Jong is een afspraak gemaakt voor een officieel werkbezoek aan het eiland en de school. Op het Ministerie van Onderwijs is gesproken met Monsieur Mbaye Diouf, verantwoordelijk voor het Informatica onderwijs op alle CEM’s in Sénégal.

Container naar Dakar
Vanuit Nederland is een container met schoolspullen, 100 computers XO 1.5 en een diesel aggregaat verzonden naar Sénégal. Met deze materialen zijn de klaslokalen voor Informatie Technologie en de e-bibliotheek ingericht en wordt de school van elektriciteit voorzien.

3e FASE: Computers op Ile de Mar
Frits Hoff, directeur Openwijs.nl, vertegenwoordiger van OLPC in Nederland en Lieve Lemmens zijn meegegaan om de schoolleiding en leraren uitleg te geven over het concept “One Laptop Per Child” en hen te trainen in het gebruik van de laptop.


De laptops XO 1.5 met eigen kleuren

Voorbereiding: Instructie XO voor leerlingen Sophianum

Support Universiteit van Dakar
Na aankomst in Dakar wordt door ons contact opgenomen met de Universiteit van Dakar, l’ École Supérieur Polytechnique.
Alex Corenthin, hoofd informatica van de universiteit Dakar en tevens president van Internet Sociéty (ISOC) Senegal, is zeer geïnteresseerd in ons project.

Ile de Mar
l’ École Supérieur Polytechnique
Ile de Mar
Veel aandacht voor de laptop XO 1.5

Op de Universiteit wordt gebruik gemaakt van het besturingssysteem Ubuntu en wordt ook Open Source Software (OSS) gepromoot. Alex Corenthin wil graag meewerken aan het projekt en ziet dat als een interessante mogelijkheid voor zijn studenten om ervaring op te doen in de praktijk.

Alle medewerking wordt ons toegezegd, de installatie van de XS schoolserver, de internetverbinding met het eiland, (er is pas sinds kort een mobiele internet verbinding op de markt in Sénégal), support en training op het CEM door studenten van de Universiteit, de oprichting van een OLPC grassroots group, ja zelfs van een OLPC expertisecentrum!

Een zeer succesvolle start van ons bezoek aan Sénégal. Op naar Ndangane en Ile de Mar, we kunnen beginnen!

Ile de Mar
Na een eerste rondgang op het eiland en een bezoek aan de school worden de voorbereidingen getroffen voor de komende weken m.b.t.:

 • Definitieve opzet programma voor equipe Sophianum,
 • Controle van de tijdelijke “stroomvoorziening” voor de laptops,
 • Workshops worden afgestemd met de Principal en de leraren,
 • Voortgang bouw van de muur en opheffen bouwstop,
 • Controle onderhoud programma 2010,
 • Inrichting computerlokalen,
 • Bezoek Nederlandse Ambassadeur,
 • Definitieve stroomvoorziening, zonnepanelen en aggregaat,
 • Plannen voor de decoratie van de muur en inrichting schoolplein,
 • Planning voor de bezoeken aan schoolinspecties in Fatick,
 • Bezoek aan Ministerie van Onderwijs in Dakar,
 • Via telefoon wordt ook contact gehouden met Universiteit Dakar en worden afspraken voor bezoeken over en weer vastgelegd.

Scholieren Sophianum bezoeken CEM Ile de Mar
De 4 leerlingen van het Sophianum Gulpen / Nijswiller, Lizanne Bosch, Ashley Mohnen, Isa Leenders en Nawal Wantol en 3 leraren, John Mevis, Peter Delahaye en Leontien Puijk gingen naar Sénégal met als doel:

 • Te assisteren bij de workshops die worden gehouden ter introductie van de laptops XO 1.5 bij de leraren en leerlingen van het CEM.
 • Om in overleg met de directeur, de leraren en leerlingen van het CEM Ile de Mar, plannen voor kennisoverdracht voor de komende 5 jaren te maken.
 • Samen met de leerlingen ideeën te ontwikkelen voor de decoratie van de muur en plannen te maken voor de indeling en aankleding van het schoolplein.

Ile de Mar
Aankomst leerlingen Sophianum
Ile de Mar
Kennismaking is hartelijk, even wennen

De “formation XO” voor de leraren werden ook bijgewoond door de hoofden van de 5 lagere scholen op het eiland, leden van de oudervereniging en afgevaardigden van de eilandraad (CDIM). De workshops zijn erg goed verlopen en na 2 dagen werd gesplitst in een snelle en een “ langzame” groep.
Bij  de 5e klassen A en B van het CEM is door Leontien Puijk en Lieve Lemmens een enquête van de Universiteit Groningen afgenomen om de z.g. “nul- situatie” vast te leggen. De leerlingen van klas 5A krijgen dit jaar een laptop ter beschikking en later in het schooljaar zal opnieuw onderzoek worden gedaan om eventuele verschillen aan te kunnen tonen.

Ile de Mar
Enquête nul – meting 5e klas

Lizanne, Ashley, Isa en Nawal hebben met hun Afrikaanse leeftijdgenoten de plannen besproken voor de inrichting van het schoolplein, zoals het ontwerpen van zitjes, hangplekken, bloembakken en de entree. Ook voor de decoratie van de muur, de ingang en de objecten op het schoolplein zijn concrete plannen en tekeningen gemaakt.

Ile de Mar
In vergadering bijeen plannen maken
Ile de Mar
Plaatsbepaling van de plantenbakken

De docenten van het Sophianum schoolden hun Sénégalese collega’s in het gebruik van de laptops. Tevens zijn voor de komende 5 jaren een programma opgezet voor de uitwisseling en overdracht van kennis tussen het Sophianum en het CEM Ile de Mar.

Capaciteitsversterking:
Zowel ten behoeve van het werken met computers als ook voor het opzetten en beheer van de e- bibliotheek zijn trainingen en workshops voorzien, met als doel de vereiste kennis ter plaatse op een voldoende niveau te krijgen. Ter voorbereiding hebben alle docenten en een beheerder een cursus gekregen om zich de basisprincipes van (het werken met) computers eigen te maken.

Ile de Mar
Workshop voor de leraren van het CEM
Ile de Mar
Eerste lessen voor de 6e klas leerlingen

Vervolgens zullen door de studenten van de Universiteit Dakar:

 • Leraren worden getraind in gebruik computers  in het onderwijs,
 • Leraren en leerlingen worden getraind in gebruik beschikbare software en digitale leermiddelen,

Ile de Mar
Studenten Universiteit Dakar in gesprek met Ambassadeur Gerben de Jong

Met betrekking tot de schoolbibliotheek / mediatheek gaan we ons erop richten dat dit het centrum van de school kan gaan worden.

Bezoek Nederlandse  Ambassadeur aan CEM Ile de Mar
Voor de openingsceremonie van het Collège d’Enseignement Moyen (CEM) Ile de Mar op 28 oktober 2009 had de Nederlandse  Ambassadeur Gerben de Jong toegezegd de officiële opening te zullen verrichten. Helaas moest hij op het laatste moment afzeggen, omdat hij zijn geloofsbrieven moest komen aanbieden bij President Abdoulah Wade.

Op onze uitnodiging om nu een bezoek aan het eiland en de school te brengen wilde hij graag ingaan. Een uitstekende gelegenheid voor een werkbezoek op het moment dat de workshops voor de introductie van de laptop XO aan de leraren worden gegeven en het uitwisselingsprogramma met de leerlingen en leraren van het Sophianum op volle toeren draait.

Ile de Mar
Henk Pont, Chef de Village, Ned. Ambassadeur en Principal CEM
Ile de Mar
Gerben de Jong en Lieve Lemmens vol aandacht tijdens de les

Het bezoek is heel goed verlopen en na een welkomstwoord van de Chef de Vilage hebben vertegenwoordigers van het Cellule Developpement de l’ Ile de Mar (CDIM), de Association des Parents Elèves (APE) en de Organisation des Femmes de Villages uitleg gegeven over de doelen en activiteiten van hun organisaties op Ile de Mar.

Bouw van de muur en inrichting van het schoolterrein
Deze mooie plaatjes zullen tot het verleden behoren, wanneer de muur het binnenterrein van de school zal afsluiten. Daar tegenover staat dat in de toekomst het schoolplein een plek zal zijn waar leraren en leerlingen in de schaduw kunnen zitten van de inmiddels aangeplante bomen (o.a. bombardiers)

Ile de Mar
Dagelijks kwamen de koeien op school

De opdracht voor de bouw van de muur is gegeven aan de Association “Cellule de Developpement de l’Ile de Mar” (CDIM). Deze stichting vertegenwoordigd de 4 dorpen op het eiland en heeft als algemene doelstelling de ontwikkeling van Ile de Mar te bevorderen. Het CDIM zorgt ervoor dat de werkzaamheden m.b.t. de bouw zo goed mogelijk worden verdeeld over de 4 dorpen.
Issa Thiam vertegenwoordigt Stichting Ile de Mar in Sénégal en coördineert de werkzaamheden van de bouw.

Ile de Mar
De entreepoort in aanbouw
Ile de Mar
“XO” op de voorgrond: bank en plantenbak

Ile de Mar
De eerste plantenbakken op het schoolplein
Ile de Mar
De bouwploeg op volle toeren

<< terug naar nieuwsoverzicht